۱۵مین
جلسه
محل برگزاری: تالار لاله
 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
کیهان‌شناخت جهان اولیه و مدلهای تورمی
دکتر محمد مهدی شیخ جباری
پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM