۱۴مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۶ آبان ۱۳۸۰
آموزش فيزيک در ايران
نادر نوری