۱۴مین
جلسه
محل برگزاری: دانشگاه شیراز
 ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 11:۰۰ تا ۱۲:۰۰
تحولات اخیر در کشف و تفسیر امواج گرانشی
دکتر نعمت الله ریاضی
دانشگاه شهید بهشتی تهران