۱۴مین
جلسه
محل برگزاری: تالار لاله
 ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
چگونه اتم خود را در تله بیاندازیم؟
دکتر مسلم سوهانی
دانشگاه صنعتی شاهرود