۱۲مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۱۱ بهمن ۱۳۹۰
نظریه بازی
دكتر سیدحامد سیدعلائی
پژوهکشده علوم شناختی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی