۱۱مین
جلسه
محل برگزاری: تالار لاله
 ۲۳ مهر ۱۳۹۷
ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
چرخه سوخت هسته ای از معدن تا نیروگاه
دکتر رضا قلی پور پیوندی
دانشگاه صنعتی شاهرود