۱۰مین
جلسه
محل برگزاری: دانشگاه شیراز، سالن کنفرانس بخش فیزیک
 ۸ اسفند ۱۳۹۶
ساعت 15:00 تا 16:00
نزدیک به نیم قرن با نظریه ریسمان
دکتر محمد مهدی شیخ جباری
مرکز تحقیقات فیزیک نظری تهران (IPM)