۸مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۱ خرداد ۱۳۹۶
قوانین مقیاس بندی در علوم مختلف
دکتر مینا زارعی
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان