۸مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۵ مهر ۱۳۹۰
فيزيك تكامل
دكتر فرهاد فضيله
دانشگاه صنعتي اصفهان