۶مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۴ دی ۱۳۷۹
ترويج تفکر علمی
دکتر وصالی