۵مین
جلسه
محل برگزاری: دانشگاه محقق اردبیلی، آمفی تئاتر دانشکده علوم
 ۶ تیر ۱۳۹۸
ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
تحول ستارگان: از تولد تامرگ
آقای سالار عباسوند
دانشگاه محقق اردبیلی