۳مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۳ اسفند ۱۳۹۵
برخورد دهنده بزرگ ذرات و اثر آن در درک ما از پدیده های زیر اتمی
دکتر مجید هاشمی
دانشگاه شیراز، بخش فیزیک