۳مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
خورشید، رآکتور الهی
دکتر محمدرضا شجاعی
دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود