۳مین
جلسه
محل برگزاری: دانشگاه محقق اردبیلی، آمفی تئاتر دانشکده علوم
 ۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت ۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰
تاریخچه نور، نور ساختاریافته و کاربردهای آن
دکتر یاشار عزیزیان
دانشگاه محقق اردبیلی