۲مین
جلسه
محل برگزاری: دانشگاه محقق اردبیلی، آمفی تئاتر دانشکده علوم
 ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
فیزیک مواد پیشرفته، از گذشته تا آینده
دکتر علی توانا
دانشگاه محقق اردبیلی