۱مین
جلسه
محل برگزاری:
 ۳۰ بهمن ۱۳۹۳
فیزیک مدرن
دکتر شاهین روحانی
دانشگاه صنعتی شریف