۱مین
جلسه
محل برگزاری: دانشگاه قم، تالار شهید بهشتی
 ۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت ۱۵
نور، رنگ و اندازه گیری رنگ
دکتر علی محمودی
دانشگاه قم