۱مین
جلسه
محل برگزاری: دانشگاه قم
 ۲۴ مهر ۱۳۹۸
15
نور، رنگ و اندازه گیری رنگ
دکتر علی محمودی
دانشگاه قم